CAR MB

Menu

Fyzické osoby (doklady):

 • Občiansky preukaz/ Cestovný pas
 • Vodičský preukaz skupiny B minimálne 2 roky
 • Bezúhonnosť

Právnické osoby (doklady):

 • Občiansky preukaz
 • Vodičský preukaz
 • Výpis z obchodného registra alebo živnostenský list

Platobné podmienky:

 • Sumu za prenájom motorového vozidla vyplatí nájomca najneskôr pred začiatkom prenájmu
 • Depozit za každé vozidlo je 300€ s DPH ktoré nájomca zloží najneskôr pri preberaní vozidla v hotovosti
 • Aktuálne ceny sú uvedené v cenníku
 • Všetky ceny sú uvedené bez DPH, pokiaľ nie je uvedené inak
 • V cene je zahrnuté komplexné poistenie motorového vozidla, diaľničná známka v Slovenskej aj Českej Republike
 • Pri prenájme vozidla je potrebné zložiť vopred depozit (výška závisí od konkrétneho vozidla), ktorý bude po prevzatí a skontrolovaní vozidla vrátený do 24 hodín, za predpokladu, že vozidlo bude vrátené s plnou nádržou a bez poškodení interiéru, exteriéru a mechanických poškodení

Dôležité informácie:

 • Škody na motorovom vozidle spôsobené nájomcom v priebehu platnosti Zmluvy platí nájomca
 • Nájomca je povinný ihneď nahlásiť každé podozrenie z poruchy alebo poškodenia vozidla
 • Nájomca plne zodpovedá za prípadné pokuty spôsobené nedodržaním dopravných alebo iných predpisov v danej krajine
 • Nájomca je povinný auto vrátiť bez poškodení, s plnou nádržou, očisteným interiérom, v prípade nedodržania týchto podmienok budú úkony hradené z depozitu
 • S vozidlom sa môže cestovať do všetkých krajín Európskej Únie. Pri ceste do zahraničia je nájomca povinný o tejto ceste informovať prenajímateľa písomne a prenajímateľ túto skutočnosť písomne schváli alebo zamietne nájomcovi vozidla. 
 • Prenajímateľ nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v automobile.
 • Nájomca je povinný udržiavať osvedčenie o evidencii časť 1. mimo vozidla počas doby jeho neprítomnosti.